PREMASAGARLIGHT

English

Topics

Fredrag

Resor

Travels

Kurser&

seminarium

Personliga

konsultationer

Nadi

astrologi

Order

Korrespondans

kurser

Order

DVD/CD/Bcker

Navaratana

Jewellery

Order

AndersB

Johansson

Home

INBJUDAN TILL DELTAGANDE I NY SVENSK PRESENTATION AV POLARITETSTERAPI - EN ANDLIG LÄKEKONST 

2012 med kurser och föredrag i Sverige

  Den representerar en transkulturell hälsovisdomsfilosofi med universell anknytning. Polaritetsterapin ger en kulturell banbrytande förståelse för den eviga frågeställningen om förhållandet mellan ANDE – SJÄL – ­KROPP. Den ger en individuell träning i upplevelsen av den nya ATOMENERGIN förståelsen av HELANDEKONSTEN.

  Efter grundaren Dr Randolph Stones 61 år långa praktik på den amerikanska kontinenten, så har nu rörelsen fått internationell spridning och stiftelser har grundats i USA. Dessa centra har form av utbildningsenheter utan profitinriktning med inslag av biodynamisk odling enligt stjämkalendrar, odling av kosmisk energi i groddar, gräs, grönsaker och frukt, vattenterapier, studier av rörelser för vitalitet och naturlig skönhet genom lätt tänjande positioner för gammal och ung, samt förståelse för de olika elektromagnetiska energiernas påverkan på människokroppen genom födoämnen från jordens olika stratafält.

  Till slut kan sägas att POLARITETSTERAPI är en syntes av de förut presenterade andliga vetenskaperna för 20:de århundradets människor. Utan att behöva enskilt studera dessa kan hon nu finna vägen till en inre upplevelse med förståelse av atomenergin – helande konsten.

POLARITETSTERAPI - EN ANDLIG LÄKEKONST Ettårig kurs

  Praktiska och teoretiska instruktioner kommer att presenteras i de fyra huvudaspekterna av polaritetsterapi om andlig läkekonst, vars avsikt och syfte är att balansera flödet av livsströmmens energi i dess passage genom människan. Förståelse för lagarna som energi, uttryckta i sina manifestationer på olika nivåer i skapelsen kommer att bevisa tesen att energin följer ideerna i människans tankesfär vid formandet av kroppsstrukturerna. Den praktiska träningen som studenterna genomgår syftar till koncentration av den individuella livsströmmens energi för vitalisering av tanke och känsloliv. Den pedagogiska grunden vilar på ett ingående studium av Dr Stones böcker vilka kommer att användas för identifikationer, för praktiska handgreppsförståelser och vid balansering av de eteriska energifålten i kropparna. Ett omfattande inslag av praktiskt arbete för tillämpandet av Polarity Manipulation Country Side Technique samt allmänna behandlingar, är det väsentliga inslaget av kursen. Utvecklandet av den nödvändiga sensibiliteten för energistrålningen från händerna, vilket ger arbetet i behandlingen dess HELANDE karaktär, står under individuellt övervakande av instruktören.

  En dynamisk presentation av Polaritetsterapin med en syntes av de ortodoxa medicinens symtomatiska betraktelsesätt tillsammans med den nya atomenergi förståelsen för DEN HELANDE KONSTEN. Denna nya vision av människans ledningslösa anatomi transformerar begreppet läkare ­patient och ger som resultat människan en plats i Livets Skola där alla är studenter och sökare efter fullkomlig hälsa, vilket är den Allsmäktiga Skaparens gåva till sin avbild - människan, då hon vänt sig inombords för sökandet efter livets harmoni och fulländning.


class=Section2>

HEALTH BUILDING

(HÄLSOBYGGANDE)

Den medvetna konsten av ett bra leverne.

av Dr. Randolph Stone ...

 

Ett komplett hälsoprogram för människor i alla åldrar.

Utformat av den Internationellt Berömda Doktor som utvecklade Polaritets Terapin.

200 A4 sidor illustrerad med över 50 olika bilder och teckningar.

  Denna nya utgåva innehåller följande originalböcker som är skrivna av Dr. Stone:

Health Building & its Summary, A Purifyring Diet, Easy Streching Postures.

  Denna utgåva innehåller dessutom olika blandade utskrifter, skrivna av Dr. Stone, samt anteckningar från hans seminarier, Nya fotografier illustrerar dom lätta tänjnings övningarnas positioner, fotografier av Dr. Stone samt ett skrivet förord till boken av Dr. Stone och K Hall, M.D. som kallat Dr. Stone för "Fadern till den nya kunskapsområdet av levande energi".

  Denna Bok innehåller fullständiga instruktioner om vegetarisk renande diet, stimulerande träning för vitalisering, skönhet och leverne samt de primära principerna av hälsa & glädje.

  Som Dr. Martin Lebowitz, M.D. säger "Teoretiska principer och praktiska övningar erbjuds i denna bok, beskrivet på ett lättförståligt sätt för alla som är intresserade av heling.

POLARITY THERAPY

       (POLARITETSTERAPI)

Det Komplett Samlade Arbetet - Del 1

av skaparen till systemet Dr. Randolph Stone

  För första gången har boken Polaritetsterapi - en vetenskap om heling baserad på levande energi fält samlats i två delar på ett lättförståligt sätt för studenter och praktiserande av alla helingkonster.

  Den första delen av dessa två nya delar innehåller följande arbeten:

ENERGY: THE VITAL POLARITY IN THE HEALING ART POLARITY THERAPY

THE WIRELESS ANATOMY OF MAN & Supplement Utdrag från Tillägg.

Plus en ny Introduktion med kommentarer i varje bok.

  Litteraturförtecknings detaljer: 336 A4 sidor, med spiralbindning för lång hållbarhet, illustrerad med dussintals original bilder, tabeller.


REGRESSION - GRUNDKURS

  Genom kontakten med den uråldriga visdomen som lagts fram av mästarna i Indien och Orienten presenterar Anders B Johansson en serie olika seminarier om hur vi kan se in i människan som kropp, själ och ande. Och förstå hur vi på ett naturligt sätt redan har en kanal inom oss för kommunikation med vårt Högre Själv.

  Genom praktiska upplevelser av sambandet mellan det under och högre medvetandet som finns lagrat i vaIje cell av vår kropp kan vi komma i kontakt med minnesbildema aven lång rad av reinkamationsupplevelser på denna planet och andra planeter i andra solsystem. Dessa erfarenheter ligger latent på olika nivåer av medvetandetillståndet som människan aldrig erfar i sitt normala sinnestillstånd och som oftast innefattar ett begränsat antal erfarenheter genom de fem sinnena i den tre-dimensionella världen. Nu genom en modem återanvändning aven antik metod som fanns i gamla Egypten och Atlantis har Anders B Johansson demonstrerat en ny väg till öppnandet av det sjätte sinnet där tid och rum endast är kordinater i den fjärde dimensionen som är en naturlig medvetenhetsnivå i djupet av vår själ.

  Efter trettiosju år av forskning och undervisning, presenteras denna unika metod till självkännedom och förståelse av oss själva genom studiet av våra reinkarnationsbilder för att slutligen hitta kontakten med vårt Högre Själv och förstå livsuppgiften och livsmålet.

 

7 PRINCIPER

PRESENTERAS AV POLARITETS - YOGA – SYSTEMET

 

 Dr. Randolph Stone, doktor i kiropraktik, osteopati och naprapati är grundare av  Polaritetsyogan. Han böljade sin karriär i den helande konsten 1912 i Chicago och efter sina läkarexamina fortsatte han sina studier över hela jorden.

 Bland de system som han studerade och initierades i var Indiens AYURVEDISKA MEDICINSYSTEM, KINESISK AKUPUNKTUR, NATUROPATI, HOMEOPATI, WERMETISK FILOSOFI, HATA YOGA, ZONTERAPI, REFLEXOLOGI samt folkhälsorörelser över hela jorden. POLARITETSTERAPIN representerar en syntes av dessa transkulturella hälsovisdomar. Metoden är enkel och universellt tillämpbar får ett naturligt hälsotillstånd hos människan genom alla åldrarna.

 

 DET FINNS SJU HUVUDPRINCIPER I POLARITETS YOGA, vilkens avsikt är att balansera flödet av livsenergi i kroppen.

 

1. DEN FÖRSTA: Massage principen är en manipulativ teknik bestående av enkla och mjuka kontakter på kroppen med bägge händerna. Dessa kontakter skapas får att beröra sensitiva punkter som Dr, Stone identifierar och kartlägger i sina böcker. Dessa manipulationer syftar till att stimulera energi centra i kroppen, benämnda CHAKRAS på sanskrit samt att återetablera inom varje individ en känsla av att vara i balans med sig själv och "ens" planetära omgivning och miljö. En hög nivå av hälsa och vitalitet, klarhet i sinnet samt en känsla av djup avslappning och välmåga är några av de kvaliteter som utmärker en person i balans.

 

2. DEN ANDRA: Yoga principen av polaritet är polaritetsyoga en serie av

lätta sträckande övningar som kombinerar ljud och rörelser. Dessa vitalitetsskapande övningar är utmärkta får självhälsokännande. De kan lätt integreras i det dagliga livet. Manipulationer på sig själv med hjälp av polaritetskontakter är också en del av polaritetsyogan.

 

3. DEN TREDJE: Diet och Vegetariska kostvanor principen är en polariserande diet. Den förklarar sambandet mellan de fem elementens blandning i näringsläran får uppnående aven universellt tillämpbar komposition får skapandet av transcendent föda (satvisk). Genom att använda vegetabilier och örter rensar och förädlar man kroppen gradvis genom att låta ämnesomsättningen balanseras av den harmoni­sammansatta kosten. De elektromagnetiska kraftströmmarnas inverkan på maten och deras vidare inverkan på strömmarna i människans kropp: SINNE, INTELLEKT, och MENTALITET behandlas ingående. Detta synsätt exploaterades av Dr. Stone och utgör ett supplement till det konventionella födoämnes klassifikationssystemet, som behandlar proteiner, enzymer, mineraler etc ...

kala.jpg                         HEALTB.JPG                         IAM2.JPG                                      


4. DEN FJÄRDE:  Possitivt Tänkande principen utgörs av positivt och klart tänkande, vilket syftar till upplevandet av mental balans. Det är den mest subtila och dynamiska aspekten av polaritetsterapin. Det är den kraften som gör det möjligt för studenten att fortsätta på egen hand och medvetandegöra de framsteg som gjorts genom praktiserandet av de olika principerna i polaritetsterapin. Förståelse för lagarna som energi uttryck i de olika manifestationerna kommer att bevisa tesen: ENERGIN FÖLJER TANKEN.

 Den praktiska träningen som studenten genomgår syftar till att samla upp sina egen energiström för vitalisering och harmonisering av tanke och känsloliv.

 

5. DEN FEMTE: Genom praktiska tillämpningar får man personlig inre erfarenhet och stöd i alla beslut i livet om denna principen. om upplevd energi som erhållen kunskap

genom praktiska övningar och tillämpning av hermetiska lagar och polaritetsprinciper ger människan möjlighet att använda dessa insikter till familjeplanering och utbildning samt barnuppfostran, hälsoutveckling mm. för människor i alla åldrar.

 

6. DEN SJÄTTE: Själsinsikt och förståelse principen ger självinsikt som förklarar

återfödelsehjulets nödvändighet vid barnafödsel och åldrande samt ger hjälp till dödsprocessens genomgång och vägledning för själen i andevärlden på andra sidan. Den förklarar reinkarnationsprocessen med det nödvändiga återfödandet och dess besegrande genom självinsikt och självmedvetande för att permanent lyfta sinnesslöjan till total gudsinsikt.

 

7. DEN SJUNDE: Kärleks principen personlig och universell, fri,

oberoende, kosmisk förankrad i allenhetens urkälla.

(GUD ÄR KÄRLEK OCH KÄRLEK ÄR GUD).

 

 

 

 

 

 

 

POLARITETS YOGA

enligt Dr. Randolph Stone,
Anders Johansson & Majvi Romeborn

POLARITETS YOGA

 

Easy stretching postures (ESP) -Lätt tänjande rörelser.

Alla rörelser göres 3 - 4 ggr.

 

DSCN3836.JPG1. VEDHUGGAREN

Vänster hand över höger – andas in (HA) och för händerna upp över huvudet och tillbaka ner mellan benen – andas ut (TA).

DSCN3839.JPG

 

 

2. ARMROTATIONEN

Armarna roteras växelvis framåt ca 4 ggr sedan bakåt. Låt huvudet följa med.

DSCN3878.JPG

3. SAXEN

Fötterna något isär, saxa armarna framför Dig några gånger – andas in (HA)

Upp på tå och för armarna med handflatorna utåt bakom ryggen – andas ut (TA)

3b. Knäpp händerna bakom ryggen – andas in – (HA) gå ner med huvudet mellan benen – andas ut (TA).

 

 

DSCN3842.JPG4. VINGKLIPPAREN

b

DSCN3846.JPGTummarna i armhålorna. Andas in och tänj mot vänster – andas ut (TA). Låt huvudet följa med.

 

 

5. HÖFT TÄNJAREN

Som under nr. 4 men tummarna på höftbenen.

 

DSCN3864.JPG6. MARSCHEN

Gång på ställe. Dra upp knäna högt och låt armarna följa med.

DSCN3866.JPG

 

7. INDIANDANSEN

Vänster knä vrides upp mot höger.

Armarna och huvudet vrides mot vänster – motsatt håll ­tänj och omvänt.

 

8. NACKFRIGÖRAREN

DSCN3855.JPGStå bredbent med böjda knän. Sätt händerna strax ovanför knäna. Raka armar. Låt huvudet sjunka in i axlarna och upp. Andas in och ut (TA) då huvudet sjunker.

DSCN3850.JPG

9. JORDKONTAKTEN

Stå bredbent. Andas in (HA). Böj höger kind ner till ytter vänster knä – andas ut (TA).

Andra sidan - vänster kind mot höger yttre knä.

 

 

DSCN3857.JPG10. INTONAREN

Stå upp, fötterna något isär. Andas in. Håll armarna

rakt ut framför dig. Gå ned till huksittaren (TA).

 

DSCN3859.JPG

11. HUKSITTAREN

a) Gunga framåt - bakåt - hela fotsulorna i golvet!

b) Gunga sidledes, låt huvudet följa med

c) Vänster hand över höger.

Tummarna mellan ögonen vid näsroten (3dje ögat)

Vänster pekfingers mittknoge i pannan. Under a, b och c humma (HAM)

 

 

DSCN3861.JPG12. BUMPEN

Händerna knäppta bak i nacken.

Från huksittaren gå upp i knähöjd – andas in (HA)

Övre kroppen böjd framåt.

 

Tänj med händerna ner huvudet in mellan benen – andas ut (TA)

 

13. KNÄROTATIONEN

Stå med fötterna ihop. Händerna på knäna. Rotera med – och motsols ca. 4 ggr vardera.

DSCN3862.JPG

DSCN3871.JPG14. SOLHÄLSNING

Avsluta med att:

Stå upp – fötterna något isär.

För armarna med handflatorna utåt

utåt – uppåt – över huvudet.

 

Sätt ihop handflatorna.

Dra ner händerna, så att fingerspetsarna hamnar vid näsroten (3dje ögat).

Korsa armarna mot axlarna med vänster arm över höger. Namaste!

 

 

 

LEAD Technologies Inc. V1.01PT Yoga + extra rörelser ca. 45 min.

1. Då man känner sig slö och hängig, även stel i ryggen

- Stå med ändan mot en vägg, med hälarna ca. 10cm från väggen, fötterna plant i golvet.

- Lägg armarna i kors över bröstet.

- Böj Dig framåt och nedåt.

- Låt de korsade armarna falla framåt, avslappnat, så att de hamnar hängande, men korsade omkring huvudet.

- Avge ett långt utdraget hummande ljud, medan Du står still i denna ställning så länge Du förmår utan att forcera Dig.

Rörelsen har en stimulerande verkan på de motoriska energiströmmarna i kroppen, men därför att vi samtidigt använder oss av det hummande ljudet så slipper vi att riskera en stress effekt. Man tänjer dessutom ut hälsenorna, vilka är avsedda att fungera som förmedlare för de motoriska energierna.

 

2. Vid flatulens (gasbildning), migrän och överskott på magsyra.

- Välj ut en möbel som är lagom hög t ex ett bord, en bänk eller dylikt.

- Vänd ryggen till detta bord.

- Håll armarna utefter sidorna, handflatorna bakåt

LEAD Technologies Inc. V1.01- Placera handflatorna mot bordskivan, så att fingrarna hamnar utanför bordskanten.

- Sträck ut benen

- Sänk ned ändan, så att Du blir hängande i armarna utan att vidröra bordsskivans kant

med ryggen.

- Avge ett stönande ljud medan Du hänger i denna ställning så länge Du kan.

Rörelsen frigör spänningar i axlar och skulderparti och övre bröstkotpelaren samt ökar syretillförseln till matsmältningsapparaten.

 

 

3. Bra för astmatiker och ryggstelhet

- Stå med benen raka.

- Fötterna ihop.

- Händerna i höften.

- Böj överkroppen framåt. så att den kommer i ca 90 grader förhållande till benen, samtidigt som Du svankar med ryggen.

- Böj huvudet bakåt.

- Försök titta upp i taket under det att Du avger ett stönande ljud. Upprepa två gånger.

Rörelsen stimulerar de motoriska energiströmmarna i kroppens positiva pol samt förebygger kutryggighet och dålig hållning.


POLARITETSYOGA I HUKSTÄLLNINGEN

1.    Sitt i huksittaren med fötterna plant i golvet Armbågarna på knäna eller knäna i armhålorna. Lägg vänster hand över höger.

Sätt tummarna under ögonbrynen, vid näsroten, så att pekfingrets mittled hamnar ungefär där vi tänker oss "tredje ögat"

Humma under det att Du gungar först fram och tillbaka ca, sidled och låt huvudet följa med, rundgående rörelse'- motsols och medsols

2.     Tummarna (Eter) bakom käkbensleden, strax under örsnibbarna.

Pek (Luftfingrarna), lång (eldfingrarna) och ring (vattenfingrarna) placeras lätt över tinningarna.

Lillfingrarna (jord) - dess toppar - sätts lätt på ögonlocket, inne i ögonvrån. Humma

Sitt stilla helst och hålla på så tills att det börjar kittlas/vibrera i lillfingertopparna. Flytta då lillfingrarna någon cm utåt, humma tills det känns i topparna och håll på så tills Du når yttre ögonvrån.

3.    Placera pek-o lång- och ringfingrarna stadigt under och bakom käkbensleden. strLick ut lillfingrarna och placera dem så att de tillsluter öronen samtidigt som de pressas uppåt.

Tummarna på hakan. Humma en längre stund. Sitt helst stilla.

4.   Tummarna tillsluter lirollen.

Lillfingrarna på hakan.

Ringfingrarna på överläppen - alldeles under näsborrarna Långfingrarna på kinderna - alldeles vid sidan om näsvingarna pekfingrarna ca 1 cm under ögonvrårna.

Humma under en längre tid. Sitt helst still.

Efter en stund bör Du känna hur det börjar vibrera först i hela kraniet och sedan ut i fingrarna och sedan fotplantar sig vibrationerna längs armarna ut i ryggen och nedåt längs ryggraden. . .

Ger effektiv avspänning i hela kroppen.

Detta program kan köras 2-3 gånger a 10 minuter 3 gånger per dag .

Anders johanson & Majvi Amrita Melshizedek Romeborn

 

 

DSCN3924.JPG DSCN3621.JPG

 

Polaritets terapeut, Konstnär, Designer, Massör, Tibetansk tonhealing

Majvi Romeborn

Hedevägen 2, 511 58 Kinna

Mobil: 0709 50 58 76

Mail: majvi.romenborn@gmail.com

Webb: www.majvi.webs.com

 

Argon Navis Publishing & Travel

Lärare i Polaritetsterapi &

Regressionsterapi – Reinkarnation sen 1975
Anders B Johansson

Box 129 Bromma, 16126 Stockholm Sweden
Mobil: 0735 513997
Mail:
elanra55@yahoo.com
Internet:
www.premasagarlight.com

www.argonnavis.com
copyright - to Anders B Johansson

 

 

 

 

LEAD Technologies Inc. V1.01PT Yoga + extra rörelser ca. 45 min.

1. Då man känner sig slö och hängig, även stel i ryggen

- Stå med ändan mot en vägg, med hälarna ca. 10cm från väggen, fötterna plant i golvet.

- Lägg armarna i kors över bröstet.

- Böj Dig framåt och nedåt.

- Låt de korsade armarna falla framåt, avslappnat, så att de hamnar hängande, men korsade omkring huvudet.

- Avge ett långt utdraget hummande ljud, medan Du står still i denna ställning så länge Du förmår utan att forcera Dig.

Rörelsen har en stimulerande verkan på de motoriska energiströmmarna i kroppen, men därför att vi samtidigt använder oss av det hummande ljudet så slipper vi att riskera en stress effekt. Man tänjer dessutom ut hälsenorna, vilka är avsedda att fungera som förmedlare för de motoriska energierna.

2. Vid flatulens (gasbildning), migrän och överskott på magsyra.

- Välj ut en möbel som är lagom hög t ex ett bord, en bänk eller dylikt.

- Vänd ryggen till detta bord.

- Håll armarna utefter sidorna, handflatorna bakåt

LEAD Technologies Inc. V1.01- Placera handflatorna mot bordskivan, så att fingrarna hamnar utanför bordskanten.

- Sträck ut benen

- Sänk ned ändan, så att Du blir hängande i armarna utan att vidröra bordsskivans kant

med ryggen.

- Avge ett stönande ljud medan Du hänger i denna ställning så länge Du kan.

Rörelsen frigör spänningar i axlar och skulderparti och övre bröstkotpelaren samt ökar syretillförseln till matsmältningsapparaten.

 

3. Bra för astmatiker och ryggstelhet

- Stå med benen raka.

- Fötterna ihop.

- Händerna i höften.

- Böj överkroppen framåt. så att den kommer i ca 90 grader förhållande till     benen, samtidigt som Du svankar med ryggen.

- Böj huvudet bakåt.

- Försök titta upp i taket under det att Du avger ett stönande ljud. Upprepa två gånger.

Rörelsen stimulerar de motoriska energiströmmarna i kroppens positiva pol samt förebygger kutryggighet och dålig hållning.

LEAD Technologies Inc. V1.01


POLARITETSYOGA I HUKSTÄLLNINGEN

1.    Sitt i huksittaren med fötterna plant i golvet Armbågarna på knäna eller knäna i armhålorna. Lägg vänster hand över höger.

Sätt tummarna under ögonbrynen, vid näsroten, så att pekfingrets mittled hamnar ungefär där vi tänker oss "tredje ögat"

Humma under det att Du gungar först fram och tillbaka ca, sidled och låt huvudet följa med, rundgående rörelse'- motsols och medsols

2.     Tummarna (Eter) bakom käkbensleden, strax under örsnibbarna.

Pek (Luftfingrarna), lång (eldfingrarna) och ring (vattenfingrarna) placeras lätt över tinningarna.

Lillfingrarna (jord) - dess toppar - sätts lätt på ögonlocket, inne i ögonvrån. Humma

Sitt stilla helst och hålla på så tills att det börjar kittlas/vibrera i lillfingertopparna. Flytta då lillfingrarna någon cm utåt, humma tills det känns i topparna och håll på så tills Du når yttre ögonvrån.

3.    Placera pek-o lång- och ringfingrarna stadigt under och bakom käkbensleden. strLick ut lillfingrarna och placera dem så att de tillsluter öronen samtidigt som de pressas uppåt.

Tummarna på hakan. Humma en längre stund. Sitt helst stilla.

4.   Tummarna tillsluter lirollen.

Lillfingrarna på hakan.

Ringfingrarna på överläppen - alldeles under näsborrarna Långfingrarna på kinderna - alldeles vid sidan om näsvingarna pekfingrarna ca 1 cm under ögonvrårna.

Humma under en längre tid. Sitt helst still.

Efter en stund bör Du känna hur det börjar vibrera först i hela kraniet och sedan ut i fingrarna och sedan fotplantar sig vibrationerna längs armarna ut i ryggen och nedåt längs ryggraden. . .

Ger effektiv avspänning i hela kroppen.

Detta program kan köras 2-3 gånger a 10 minuter 3 gånger per dag .

Anders johanson & Majvi Amrita Melshizedek Romeborn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Renande diet  med vegetariska kost och matvanor

av Dr. Randolph Stone HEALTB


 

 Denna diet bör tagas så länge det finns FÖRSTOPPNING, HÖGT BLOD­TRYCK, LEDVÄRK, REUMATISM, VÄRK, SVULLNAD. BLODTRÄNGNING, FÖRGIFT­NING och ÖVERVIKT.

  En enkel och effektiv, renande, viktreducerande och eliminativ di­et, baserad på femtiotvå års praktik och speciella observationer i Amerika. Andra praktiska och kliniska undersökningar påvisar dess effektivitet, och under de elva sista åren i Indien och i många an­dra delar av världen, här Dr. Stone, med stor framgång, ordinerat denna diet till sina patienter.

  MORGONEN ägnas till att skölja ur systemet och rena det. Ingen fast föda bör intagas - bära flytande, bestående av apelsinjuice, citron­juice eller färsk grapefruktjuice - samtliga juicer måste vara färskpressade - men ingen mjölk, ej heller vanligt te eller kaffe.

  Det är viktigt att skölja ur levern, njurarna och tarmarna på detta sätt för att återupprätta deras riktiga kemiska funktioner. Kroppens hela välbefinnande beror på detta.

  I stället för morgonte, tag två eller flera koppär örtte gjort av Lakritsrot. Anis eller Fänkål, Pepparmynta och Bockhornsklöverfrö i vilka man kan blanda några droppär färsk citronjuice, riven inge­fära (färsk eller torkad). Tillsätt honung om så önskas - dock ald­rig vanligt socker.

  Flera koppar av ovanstående te kan drickas på morgonen mellan, må­len eller vilken tid som helst under dygnet.

  Vid förstoppning – använd mer Lakritsrot och tillsätt färsk Vitlök.

  Vid diare – använd ingen Lakritsrot, Ingefära eller leversköljning utan som ersättning ta kanelbark till teet och använd fint malen ­kanel tillsammans med ugnsbakade äpplen, dadlar och russin och tugga väl. Björnbärsjuice hjälper genast. Kanel kokt med ris och korn eller korn och kvarg är också effektivt mot diare.

  Märk: Hög kvalite av kallpressad olja med citron är renande för le­vern medan kokt eller stekt olja, smör eller annat upphettat fett inte är bra för levern utan slammär igen denna.

  När fettet är kokat eller friterat in i redan vid höga temperatur­er kan den inte sönderdelas och brytas ned emedan vår kropp ej här mer än 41ºC till sitt förfogande.

  TILL FRUKOST: Tag tre till fyra matskedar av ren kallpressad oliv­olja med dubbla mängden färskpressad citronjuice och tillsätt ing­efära, riven, torkad eller färsk, så att det passar smaken. Om till­gång finns till grapefrukt – tillsätt juicen aven grapefrukt eller juicen från flera apelsiner. Pressa eller riv två till tre klyftor av vitlök och tillsätt detta till den övriga blandningen. Man kan också äta vitlöksklyftorna direkt om man vill. Drick sedan det tidigare nämnda teet utan sötningsmedel. Detta är en renande frukost vilken underlättar oxidationsprocessen. Använd inte honung tillsammans med leversköljningen.

  Märk: Kärnorna från citronerna, grapefrukterna och apelsinerna kan tuggas och hållas i munnen under några minuter efter frukosten eller någon annan tid vid vilken citrusfrukter intages, för att tillgodo­göra sig enzymer. vitaminer och mineraler vilka är upplagrade i kä­rnorna. Denna bittra essence är också bra för levern och gallblåsan. Även det vita höljet under skalet av citrusfrukterna bör tuggas där­för det innehåller citrus bioflavonoider och essentiella C vitamins­faktorer. Det yttre skalets olja är för stark för att tuggas och kan skada tändernas emalj Varje del av citrusfrukten kan användas utom det yttre skalet vilket kan skalas av och användas till smaksättn­ing av fruktdrinkar, sallader och andra rätter – i små mängder är det också mycket nyttigt, under förutsättning att det gäller obes­prutad frukt.

  Kärnorna skall tuggas omsorgsfullt och sedan kan resterna spottas ut. Detta är en värdefull procedur vid vilken man tillgodogör sig fruktens totala nyttighet som renare och sålunda utnyttjas hela fr­ukten. Ingenting blir förkastat på detta sätt. Genom att tugga kär­nor efter det man ätit vitlök tas lukten och smaken bort så sker också genom att tugga persilja eller annat grönt med högt klorofyl­lvärde. Att borsta tänderna med någon bra tandkräm hjälper också till att ta bort löklukten så också tuggning av färska myntablad, karde­mumma, kryddnejlikor eller liknande.

  TVÅ TIMMAR EFTER FRUKOST drick två och en halv deciliter eller mer färsk grönsaksjuice gjord av grönkål, morötter, salladsblad eller annat grönt som finns tillgängligt tillsammans med en halv deciliter rödbetsjuice. Till detta kan också sättas juice av rädisor, lök och kålrot om man vill. Två till tre klyftor vitlök kan rivas och blan­das i drycken.

  Märk: Drick denna juice sakta så att den blandas ordentligt med sa­liven innan den sväljes, för att utnyttja den på bästa sätt. I sjä­lva verket skall all mat omsorgsfullt söndertuggas och väl blandas med saliven innan den sväljes. Dryck bör tagas mellan målen för sig och inte med maten.

  INGEN ANNAN MAT skall intagas med denna morgonutsköljande diet och detta betyder inget bröd eller stärkelse av något slag. Denna diet är till för att eliminera jäsningsprocesser i tarm­systemet och gaser som är orsaken till olika slags symtom. Jäsn­ing av sur mat i tarmsystemet, ger upphov till ledinfektioner, re­umatism och många andra sjukdomar. Kroppen måste bli kvitt dessa sura jäsningar, avlagringar och gaser, eftersom de är bakgrunden till smärtsymtom och illamående. Allt detta måste återupplösas i den helande vändpunkten av utrensning – såsom smuts blir gnuggat ut ur tyget vid tvätt. Bara rent tyg rena kroppsvävnader, kan fär­gas dvs. färgas till hälsa. Leversköljning med frukt och grönsaks­juicer på morgonen, råsallad och bakade grönsaker som lunch och frukt till middag är en idealisk och enkel diet som leder till hälsa och vitalitet.

  TILL MIDDAGEN ät en råkostsallad gjord av färska gröna salladsblad, fint riven kål eller annat överkomligt grönt för säsongen tillsammans med rivna morötter, rädisor, kålrötter, skivad gurka, tomater, grön lök eller vad som helst som passar och finns tillgängligt. Innehållet kan anpassas till smaken men skall definitivt innehålla groddar gjorda av mungbönor, bockhornsklöver och lucernfrö till den­na sallad kan göras en dressing av kallpressad olivolja tillsammans med citron och ingefära, vitlök etc. Om förstoppning skulle förelig­ga - lägg i päron i salladen. Ett granatäpple, papaya, mango, äpple päron eller vindruvor, fikon, dadlar eller russin etc. något eller någon kombination av dessa utgör en trevlig dessert. Detta utgör en smakfull och hälsosam måltid och innehåller alla nöddvändiga protei­ner, vitaminer och mineraler i den välsmakande och lätt smälta form, som den finns i naturen. En rätt av ugnsbakade grönsaker, groddar och linser kan ätas om man känner sig hungrig och man blir genast på bättre humör.

 

  Märk: Koka omkring en timme grönsaksresterna från morgonens juice­beredning tillsammans med lök, om så önskas, sila och drick detta mellan målen. Tillsätt riven ingefära för smakens skull. Lite svart peppar kan också tillsättas, speciellt till sådant som kål, blomkål och andra kålrätter för att förhindra gasbildning.

  KVÄLLSMÅL MIDDAG: Använd papaya rikligt eller frukt såsom äpplen, päron, vindruvor. granatäpplen etc. och något av de örtteer som tidigare nämnts. Om man känner sig hungrig upprepa middags målets sallad och då speciellt groddar. Frukt och proteiner är en bra kombination till en måltid. Allteftersom hälsan förbättras kan man tillåta sig lite mer mat.

  Märk: Av detta framgår det alldeles tydligt att INGEN mjölk, smör, kaffe eller vanligt te skall intas, inte heller potatis, ris bröd, inga andra spannmålsprodukter av något slag, inget socker och defin­itivt INGET STEKT. En enda skiva bröd skulle vara tillräckligt för att tillintetgöra resultaten av denna diet, på grund av strärkelse­jäsningen.

  Märk också att inga kokkärl, serveringsskedar eller bestick av al­uminium får användas, då även detta skulle motverka dietens goda effekt, emedan det är direkt skadligt med den aluminiumavfällning som då uppstår.

 

 

 

 

 

 

 

ETERISKA KRAFTSTRÖMMAR INOM MÄNNISKAN OCH I PLANETEN

superenergi bildas vid groddbildning på det eteriska planet och ger sädesfröet extra liv. 10-100 gånger mer enzymer och vitaminer i groddarna än ursprungliga fröet.

Gräs och Groddnig

  Hälsans anatomi förstår man enklast genom att under olika för­hållanden studera födoämnens påverkan på människan och vilken effekt de har på kroppen, sinnet, intellektet och mentaliteten.

 

  På grund av vunna framsteg i vetenskapen, med den ökade förstå­elsen för olika slags energier och atomkrafter, samt deras ver­kan i evolutionen på jordens ekologiska system, kan en ny bild presenteras, vilken visar en nyanserad förståelse för lagar som energi yttrycker på olika nivåer i sina manifestationer i hela universum, den kommer att bevisa tesen att: Energin följer tanken. Det vill säga att energin i människans tankesfär bestämmer bild­andet av kroppsstrukturerna samt helhetsbilden av människan som

personlighet och hennes potentiella hälsa.

 

  Antikens skolor talade om de fyra elementen som alla uppkommit ör den fulländade etern. De utgör grunden för et nytt sätt att studera födoämnens klassifikation. Dessa fyra element, jord, vat­ten. eld och luft återfinns i olika blandningar i naturen.

 

  Jordelementet som är magnetiskt, återfinns i alla rötter som väx­er under jorden, de innehåller en negativ magnetisk energi och är rikliga på mineraler. Alla rotvegetalier och örter tillhör den­na kategori. De har en stimulerande verkan på födoämnesomsättning­en i de s.k. kataboliska processerna.

 

  Om man placeraren växt i människan kan livets träd skådas på föl­jande sätt: Växtens rot suger sin näring ur jorden på samma sätt som människan hämtar sin näring ur huvudet. I bladen har växten sin cirkulation vilket i människan andningssystemet, har som sin uppgift för en god cirkulation. Ur blomman bildas frön vilket ger upphov till avkomman, på liknande sätt utvecklar människan sin avkomma i bäckenets skål.

 

  Vattenelementen och fukten är det andra stratat eller nivån, vars produkter växer strax ovanför markytan, dessa typer är oerhört rika på vatten och även mineraler. De består av gröna växter, t.ex. sallader o.s.v.  De har sin tillämpning som eliminatörer och laxer­medel. Även syrabildare som smultron, tomater och ananas återfinns här. Vid kombinerandet av sura och basiska juicer bör de fördel­aktigast hämtas från samma nivå, för bättre nedbrytning och oxid­ation. Även saltvattens växter hör hit. Vattenelementets födoämn­en passar bäst för människor av särpräglad emotionell natur, bör eliminering av förbränd överskottskänsloenergi.

 

  Värme och eld element ligger strax ovan vattnet och innehåller me­ra av elektrisk eld energi i sina kompositioner, speciellt i ses­amfröet och solrosfrön. Al la frön och bönor samt olika sädesslag innefattas i gruppen av eldbärare, vilka alla är rika på proteriner och kolhydrater. Den eldbemängda energi i dessa födoämnen är utmär­kt för människans temperatur och värmesystem. Eldrik föda är ess­entiell för människor med en vital fysisk och en omfattande mental och fysisk rörlig gestaltning i sin levnadsföring.


  Luft och syreelement åter finns i frukt och syrabildande nötter som växer högt över marken och dessa har en typisk kvalite av luftelement i sin atomstruktur. Syre behöver alla levande organ­ismer, oxidation är den avslutande fasen på eldenergins förbränning vid ämnesomsättningen. Vi inandas syre och utandas koldioxid, vilket i sin tur användes i växtriket för syntetisering och kol­hydrater, i en process kallad fotosyntesen.

 

  Frukter är delikata i sin smak och har mer rymd i sin cellorgan­isation än andra typer av föda. Citrusfrukter är de bästa oxida­tionsgivarna p.g.a. den höga surhetsgraden, samt att de är herm­etiskt tillslutna genom sin skal struktur. Genom de rikliga insla­gen av luftelement i frukt och nötter passar de bäst för människ­or med ett utpräglat elektriskt temperament, vilka behöver rik cirkulation av det praniska (sanskrit) luftelementet p.g.a. deras höga nervaktivitet.

 

  Denna enkla inledande presentation av olika födoämnens elektroma­gnetiska energier är utförligt beskriven av polaritetskonstnären Dr. Randolph Stone i dennes böcker i polaritetsterapi t.ex. Health Bu­ilding, Easy Stretching Postares, The Wireless Anatomi of man osv. samt av Dr. Ann Wigmore i hennes böcker Be your own Doctor, why su­ffer och Eat Wheat Grass - The Gods Manna. Vidare har hennes med­arbetare Victorias Kulvinkas författat böckerna: Love your Body, Nutrinal evaluation of Sprouts and Grass samt The Planetary Healer, Survival in the 21th Century. Denna typ av litteratur behandlar ingående näringsfrågor utifrån energisynpunkt med tonvikt på de högsta former av livsenergier - prana i gräs och groddar som ingr­edienser i matodlingskultur med inriktning på uppseendeväckandet

av inre lärande och helande krafter i människan.

 

  Med denna nya bild av elektromagnetiska energiers inslag i födoäm­nen kan man utförligt diskutera och påvisa suveräniteten av odlan­det av groddar och gräs för erhållandet av högsta energier ur när­ingssynpunkt både vad beträffar livsandningsenergier och konventionella födoämnesmolekyler. såsom vitaminer, enzymer osv.

 

  Med en djupare förståelse för energin i olika växtriken inses nu med lätthet vikten av blandandet av olika element för att uppnå optimala näringsvärden.

 

  Detta sker vid odlandet av gräs och groddar genom en stegprocess, med början av dränering av säden eller bönorna i vatten under 3 t.o.m. 6 á 12 timmar beroende på årstid, temperatur, fuktighet i luften Då förvaringsstället, samt från eller närvaro av mörker i placeringsrummet. Kungen och fadern av födoämnen är alf – alfa, Lucern på svenska är genom sina utomordentliga näringsvärden vid groddodling den mest intressanta p.g.a. nyuppkomst eller ökand­et av vitamin  B1, pantoetensyra, B2 samt folsyra och innehåll av kolin samt vitamin E. Alf alfa har dessutom 150 % mer protein än vete, råg och korn. Klorofyll erhålls genom att placera groddarna efter 48 timmar i mörker i ett fönster för dagsljusbestrålning i ca: 3 timmar.

 

  Andra bönor vilka, kan användas är mung, aduki, kikärter, linser, bovete, bockhornsklöver samt säd. Med fördel kan användas vete, råg, korn samt solrosfrön för uppnående av goda resultat. Frön innehål­ler en dold livsprincip samt moderata mängder av vitaminer, enzy­mer och mineraler men genom groddprocessen ökas detta avsevärt mycket. Genom fröets kontakt med värme (eldsprincipen) och fukt­ighet (vattenprincipen) så startas en process där livsströmmen akt­ivt börjar verka i elementen med kemiska reaktioner som resultat. Därigenom attraheras elektromagnetiska ljusvågor från de eteriska elementen vilka senare förs in i den fysiska fröformen där de be­hövs för expansion och tillväxt vid livsströmmens passage i denna.

  Energikondenseringen av ljusvågor attraherar de nödvändiga vitam­inerna och bestämmer pH i cellerna. En hög grad av kondensering skapar sur miljö och motsatt en låg kondensering ger till resultat en basisk miljö. Denna groddprocess är ingen hemlighet utan egentligen ett av mysterierna med hela livet och dess olika manifest­ationer i formernas och atomernas värld med attraktioner och repulsioner från de universella energifälten i kosmos. Processen

är en underbar ögonöppnare, ger ett reellt underlag till bättre leverne och vitalitet med strålande hälsa vid kombinationer med be­hagligt tänjande positioner för kroppen.

 

  De läsare som önskar förstå de anförda argumenten bör helst för­söka praktisera de olika idealen snarare än att intellektuellt sk­apa sig uppfattningar, ty livsströmmen låter sig inte omtalas i ord, den måste praktiskt upplevas av individen genom eget handl­ande där sinne och själ aktivt verkat bland elementen i det dag­liga livet.

 

  En balanserad högenergikost med sunda rutiner och rytmer samt av­hållsamhet från kött, fågel, fisk, ägg, alkohol och droger där män­niskan utövar rörelser för återdragandet av livsstrommen till ögon­centrat – då kan man uppnå en hög nivå av hälsa och vitalitet, fin­na klarhet i sinnet samt en känsla av djup avslappning och allmän välmåga. vilket kan beteckna en person som är i balans med sig själv och jordens planetära omgivning.

 

 

 

 

 

Polaritets Terapi 2012

Kursprogram under ett år

Kärlek

Tankar och Attityder

BHRIGU3.JPGDiet - kost och matvanor

Rörelse harmoni  Yoga och Andning

Bad -  Salt - mineral olja samt massage                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurserna i Polaritets terapi är till för såväl yrkesutövare som lekmän, i grupper eller ensamstående. Dessa kurser som i huvudsak är av grundläggande karaktär är upplagda i form av veckoslutskurser.

 

 

Terapeut och lärare i Polaritets Terapi

Ander B Johansson & Majvi E Romeborn

Polaritets Terapi kurs 2012

37.gif

 

 

 

 

 

 

Praktiska och teoretiska instruktioner kommer att presenteras i de fyra huvudaspekterna av polaritets terapi som andlig läkekonst, vars avsikt och syfte är att balansera flödet av livsströmmens energi i dess passage genom människan. Förståelse för lagarna som energi uttryckta i sina manifestationer på olika nivåer i skapelsen kommer att bevisa tesen att: energin följer idéerna i människans tankesfär vid formandet av kroppsstrukturerna. Den praktiska träningen som studenterna genom går syftar till koncentration av den individuella livsströmmens energi för vitalisering av tanke och känsloliv. Den pedagogiska grunden vilar på ett ingående studium av Dr Stones böcker vilka kommer att användas för indentifikationer, för praktiska handgreppsförståelser och vid balansering av de eteriska energifälten i kropparna. Ett omfattande inslag av praktiskt arbete för tillämpandet av Polarity Manipulationer i Country Side Technique samt allmänna behandlingar, är det väsentliga inslaget i kursen. Utvecklandet av den nödvändiga sensibiliteten för energistrålningen från händerna, vilket ger arbetet i behandlingen dess Helande karaktär, står under individuellt övervaknade av instruktören.

En dynamisk presentation av Polaritetsterapin med en syntes av den ortodoxa medicinens symtomatiska betraktelsesätt tillsammans med den nya atomengeriförståelsen för den helande konsten. Denna nya vision av människans ledningslösa anatomi transformerar begreppet läkare – patient och ger som resultat människan en plats i Livets Skola där alla är studenter och sökare efter fullkomlig hälsa, vilka är den Allsmäktiga Skaparens gåva till sin avbild – människan, då hon vänt sig inombords för sökandet efter livets harmoni och fulländning.

Kurs och ämnesprogram:

1.     Introduktionspolaritet – en analys av hälsans anatomi.

2.     Polaritetsyoga – ”lätt tänjande positioner”

3.     Polär diet – komponerandet av harmonigivande föda – individuellt framtagen.

4.     Gräs och groddodlingar enligt stjärnkalender.

5.     Mental balans – positivt tänkande. Hermetisk Filosofi.

6.     Caduceus – Hermes livsstav. Antik läkekonstsymbol.

7.     Caduceus – Hermes livsstav – placerad i människokroppen.

8.     Tredelande funktioner: polär reflexologi, zonterapi, kroppsläsning – fysiognomi.

9.     Den nya energiförståelsen för atom-energi-strålningen i helande konsten.

10.  Zodiaken i människokroppen och respektive planetära inflytanden i födelsehoroskopet.

11.  Eteriska grundströmmar i människan.

12.  Visionen av hälsa.

13.  Herbalogi.

14.  Ädla metallers underbara inverkan på människan.

15.  Vitalitetsbalans, livsprocesserna, digestion, assimilation och elimination.

16.  Nervsystemen – balansering av elektromagnetiska och ultrasoniska energier.

17.  De fem livsträden och deras motsvarande element och kvaliteter.

18.  Pelvisbassängen och urincyklen. Speciella polära manipulationers tillämpning.

19.  Ryggraden, funktions- och strukturbalanserande kontakter.

20.  Vattenterapier.

21.  Menstruationscykeln– havandeskap – planeternas inflytande på fostrets utveckling.

22.  Människan – Mikrokosmos i Makrokosmos – Universum.

23.  Prana, den universella livskraften som strålande energi i naturen.

24.  Den planetära helaren. Allmänna behandlingar och Country Side Technique.

25.  Perineum teknik.

26.  Chacras, lotusblommor och hormonfunktionen.

27.  Rytmiska processer – respiration, blodomloppet och lymfatiska processer.

28.  Cerebrospinalvätska- den primära andningsmekanismen.

29.  Det mystiska sacrum – nyckeln till inre hälsa.

30.  Avancerad kurs, förfining av essentiella strålningskvaliteter vid behandlingar.

31.  Esoterisk anatomi, psykologi, antropologi och astrologi

 

 

 

 

 

 

 

Kursverksamhet i form av helgverksamhet av lördag och söndag. Alternativt 30 dagar i streck. Veckoslutsseminarier lördag/söndag kl. 9:30- 16:30 vardera dagen.

 

Seminarier:                                                                    Kursämnesprogram nr:

1                                                                                     1, 2, 3, 4, 5

2                                                                                     5, 6, 8, 9, 24

3                                                                                     5, 7, 10, 11, 24

4                                                                                     5, 12, 13, 15, 17, 24

5                                                                                     5, 16, 18, 20, 19, 24

6                                                                                     5, 21, 25, 27, 24

7                                                                                     5, 22, 28, 25, 24

8                                                                                     23, 24, 29

9                                                                                     24, 25, 26

10                                                                                   5, 24, 18, 16, 30

11                                                                                   2, 5, 24, 30, 31

12                                                                                   Examen                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgseminareier

Seminarie 1: Den egyptiska Caduceusstaven eller Hermesstaven. Energin – den vitala polariteten i healingkonstarten. Energifälten Yin och Yang. Själens energi som prana och sinne i naturen. Den psykosomatiska relationen mellan människan och Universum. De tre typerna av rörelser i sinne och materia.

Seminarie 2: Astroligin och Zodiaken. Polariteten i sinne. Prana, den universella livsströmmen i naturen. De 5 organen av sensation och aktion i sinnet. Den positiva polen i hjärnan och den negativa polen i pelvisbassängen. Mental, emotionell och fysisk terapi.

Seminare 3: En expose av eteriska strålande trådlösa energier i människan. Eteriska ovaler och centra i människokroppen. Subtila pranaströmmen i den mänskliga kroppen. Chakrasen och körtelsystemet i dess primära funktioner. Högfrekvensterapi med ljudenergi genom akupressur och akupunktur i kroppens ultrasoniska ström. Diagnostiska och terapeutiska behandlingar av de ledningslösa energiströmmarna. Anatomiska samband mellan elektromagnetiska energiströmmar på fram- och baksidan i polära centra.

Seminarie 4: Polariteterna från strömmarna i loberna i hjärnan uttryckta som elektromagnetiska strömmar på kroppsytan. Fysiognomi. Freneologi. De 5 livsträden. Pyramiden i människan. Pentamirusdivisionerna i människokroppens eteriska centra. Chackra- körtlar.

Seminarie 5: Polaritetsterapi – behandlingsmekanik och naturens subtila energier. De 3 kropparna i människan som basen för polaritetsprincipen. Polaritetsprincipen i rörelse som psykofysiologisk energi. Polaritet är tredelade energier i rörelse. Polariteten som livets magnet. Synpunkter på terapi och individuella framsteg i energibehandling. Jämförande värden av principer i terapi.

Seminarei 6: Orsak och verkan – karma och reinkarnation. Människokroppens subtila geometri och rymdenergi. Polariserignar av energiblockader för behandling av korta ben och för sacrala ojämnheter. Stukturbalansering av tyggraden. Pelvisbassängens polariteter. Gasfrigörande teknik – kosmisk föda och polär diet.

Seminarie 7: Mysteriska sacrum – Den vitala kreativa flamman i cerebrospinalvätskan. Arketyper i mentalkroppen. Energibanor i de subtila strömmarna. Reflexer i ansiktet, händerna och fötterna. Evolutionsenergi i kroppen. Reflekterande vitala geometriska fält. Vital njurbalansering. Vital kolonbalansering.

Seminarie 8: Vital höft- och fotbalansering. Lateral och vertikal ryggradsbalansering. Balansering av sphenoid- och coccyx vitala strömmar. Zonterapi. Palmistry. Freneologi. De underbara effekterna av guld och silver på den mänskliga kroppen. Mysteriet med feber.

Seminarie 9: Esoterisk anatomi och antropologi samt det mystiska sacrum – nycklen till inre hälsa i chiropraktorkurs. Esoterisk anatomi. Esoterisk antropologi. Det mystiska sacrum – svanskotan. Trianglar. Kompensationskurvor i ryggraden. Geometriska samband mellan strömmar, gravitet och tyngdbärande ytor på kroppen.

Seminarie 10: Korrektioner av sacrum. Polaritetwsterapi för hjärtat, diafragman och skuldrorna. Frigörande av energifälten i cerebrospinalvätskan. Struktur bipolär frigöring av andningsmuskulaturen.

Seminarie 11: Esoterisk psykologi och astrologi – divine healing. Program senare – Tester + prov examens seminarium, kursavslutning.

 

 

 

 

DSCN3924.JPG DSCN3621.JPG

 

Polaritets terapeut, Konstnär, Designer, Massör, Tibetansk tonhealing

Majvi Romeborn

Hedevägen 2, 511 58 Kinna

Mobil: 0709 50 58 76

Mail: majvi.romenborn@gmail.com

Webb: www.majvi.webs.com

 

Argon Navis Publishing & Travel

Lärare i Polaritetsterapi &

Regressionsterapi – Reinkarnation sen 1975
Anders B Johansson

Box 129 Bromma, 16126 Stockholm Sweden
Mobil: 0735 513997
Mail:
elanra55@yahoo.com
Internet:
www.premasagarlight.com

www.argonnavis.com

Se youtube, 70 st gratisfilmer med Anders sökord Anders B Johansson
copyright - to Anders B Johansson

 


PREMASAGAR Publishing
Box 129 161 26 Bromma Sweden 
Tel: 0735 513997
Postgiro: 39 61 68-7 M‰rk med Argon Navis 
Email:
elanra55@yahoo.com